OneWay - Kurs - 2 - Bli en kristen
OneWay > Kurs > 2 - Bli en kristen

Et spesielt møte med Gud!

icarus er en som interreserer seg for .

2 - Bli en kristen

Det sentrale temaet i Bibelen, er Guds kjærlighet for deg, og for alle mennesker. Denne kjærligheten ble vist da Jesus Kristus, Guds sønn, kom til verden som et menneske, levde et liv uten synd, døde på korset og stod opp igjen. Fordi Jesus døde, kan dine synder bli tilgitt, og fordi Han vant over døden, kan du ha evig liv.

Du har kanskje hørt at historien om Guds kjærlighet ofte blir kalt for evangeliet. Ordet "evangeliet" betyr egentlig gode nyheter. Evangeliet er de gode nyhetene om Jesus som døde for deg. Du kan bli tilgitt og leve evig sammen med Ham!

Denne gaven; tilgivelse og evig liv, kan bare bli din dersom du tar imot den. Gud trenger en individuell respons fra deg.

Guds kjærlighet er vist i bibelen

Jente med bibel

For så høyt har Gud elsket verden, at Han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Joh 3,16

Gud elsker deg. Han ønsker å velsigne livet ditt og gjøre det helt og komplett. Han vil gi deg et liv som vil vare evig.

Vi er ikke perfekte, vi synder!

For alle har syndet og står uten ære for Gud. Rom 3,23

Du har kanskje hørt noen som sier Jeg er bare et menneske og ingen er perfekte! Dette bibelverset sier det sammen; Vi er alle syndere. Alle gjør vi ting som vi vet er galt. Og når vi gjør dette, glir vi vekk fra Gud. Gud er hellig og god, og tåler ikke synd.

Synd har en straff

For syndens lønn er døden. KJV: Rom 6,23

Akkurat som at kriminelle må sone en straff for sine kriminelle handlinger, må syndere sone straff for syndene som de gjør. Vi kommer alle til å synde en gang, og dersom du fortsetter å leve atskilt fra Gud, vil du ikke bare dø en fysisk død, men også oppleve evig atskillelse fra Gud. Bibelen kaller dette for den evige fortapelse eller helvete.

Jesus sonet straffen vår

Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Rom 5,8

Bibelen forteller oss at Jesus Kristus, Guds egen sønn, har sonet straffen for våre synder. Du tror kanskje du må leve et bra liv, og gjøre gode gjerninger for at Gud skal elske deg. Men Bibelen forteller oss at Jesus elsket deg så høyt at Han døde for deg. Til og med da du var opprørsk og ikke ville ha noe med Ham og gjøre.

Frelsen er gratis

For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. Ef 2,8-9

Ordet nåde betyr "ufortjent tjeneste". Det betyr at Gud tilbyr deg noe som du aldri kunne bli fortjent til. Tilgivelse for syndene og evig liv, Guds gave til deg er gratis. Du trenger ikke jobbe for den gaven. Alt du trenger er å ta imot det, tro i hjertet at Jesus Kristus døde for deg!

Jesus er hos deg

Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Åp 3,20

Jesus ønsker å ha et personlig forhold til deg. Se det for deg; Jesus står ved døren til hjertet ditt (døren inn til følelsene, intellektet og viljen). Inviter Ham inn; Han venter på deg, at du skal invitere Ham inn i hjertet og i livet ditt.

Du må ta imot Ham

Men alle dem som tok i mot ham, dem gav han retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Joh 1,12

Når du tar imot Jesus i hjertet, blir du et Guds barn, og du får muligheten til å snakke med Ham i bønn når du vil, om hva du vil. Livet sammen med Gud, er et personlig forhold til Gud gjennom Jesus Kristus. Og best av alt, det er et forhold som skal vare i all evighet.

Bli sikker på troen din

Gutt med drage

Det var en gang en gutt som lekte med en drage. Dragen fløy så høyt opp at den forsvant inn i skyene. En mann kom forbi og spurte, hva er det du gjør, gutt, siden du holder fast i den snoren? Gutten svarte, Jeg har en drage der oppe. Mannen så opp, jeg kan ikke se den. Gutten svarte Jeg vet at den er der, for jeg kan kjenne at det rykker.

Vi kan sammenligne denne dragen med Den Hellige Ånd, og si at det er slik Den viser oss at det er virkelig. Vi kan ikke alltid se bevisene, men vi kan kjenne at det rører seg i hjertene våre. Det forteller oss at vi er i kontakt med Gud.

I 1.Johannes brev, er det undervisning som hjelper oss frem til visshet i forholdet vårt til Gud. Brevet tar for seg fem punkt som hjelper oss i prosessen frem mot en bedre forståelse av hva det innebærer å være en kristen.

1. Først må vi tro på frelseren, Jesus Kristus

En kristen mann fra India, ble spurt om hvorfor han hadde valgt kristendommen framfor andre religioner. Han svarte med to ord: "Jesus Kristus!" Det er ingen andre som har gitt sitt liv for syndene i denne verden. Det er ingen andre som har stått opp fra de døde. Det er ingen andre som har gitt håp om at han skal komme tilbake og gjenreise sitt rike.

Bibelen sier

Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Heb 11,1

Tro innholder også at man blir ledsaget av visshet. Dersom vi har tro, vil Gud gi oss visshet og trygghet om at vi har gått fra døden til livet.

Tror du?

Ordet tro, inneholder tanken om total overgivelse. Dersom du lever i et ekteskapelig forhold, vil du leve overgitt til at den personen du er gift med, skal få stor del i livet ditt. Slik er det også med vårt forhold til Jesus. Gjerningene vi gjør, ting rundt oss, kirken vår, pengene våre, må ikke bli det viktigste i hjertet vårt. Men forholdet til Jesus Kristus!

Vi må forandre holdning til synd. Hva betyr det? I 1.Joh 5,18 står det: "Vi vet at den som er født av Gud ikke synder." Hvordan kan det stemme? Kristne synder jo?! Det stemmer at kristne synder. Men det som menes med dette verset, er at vi ikke skal leve i synd. Synd er ikke lenger en vane i våre liv.

2. Men dersom vi synder

Dersom vi sklir og faller, blir for svak for fristelsene vi møter, da har vi også en nådig Far som vil hjelpe oss på beina igjen. Da er det viktig å bekjenne syndene eller synden. Si det til Jesus, la Han ta bort synden.

Bibelen sier

hans Sønns blod renser oss for all synd. 1.Joh 1,7 b

Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. 1.Joh 1,9

Dersom vi bekjenner, blir vi tilgitt. Men det er lite vits i å be om tilgivelse dersom vi ikke omvender oss, snur oss bort fra synden. Dersom vi sier tilgi meg Jesus, og så går tilbake og gjør det samme, fins der ingen omvendelse. Dersom jeg ber om tilgivelse og omvender meg, har jeg også den holdningen om at jeg ikke vil gjenta det. Vi snubler og faller alle innimellom, men det er ikke en vane. Vi vil ikke gjøre det.

Dette er grunnen til at bibelen forteller oss om et daglig liv med Gud. I Brevet til hebreerne står det;

Men forman hverandre hver dag Derfor trenger vi å daglig snakke med Gud, daglig lese i Bibelen. Hebr. 3.13

Bibelen forteller oss også at vi hver dag skal fornekte oss selv! Det er vanskelig, men vi kan be Gud om styrke og hjelp til å klare det. Verden i dag gir oss press på så mange områder i livet, og da blir det enda viktigere å holde seg nær til Gud, og bli styrket gjennom å være sammen med andre kristne.

3. Vi må ha et ønske om å adlyde Gud

Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder Hans bud 1. Joh. 2.3

Det betyr ikke at vi alltid holder budene, men at vi har et ønske om det. Vi vil! Vi prøver! Med Guds hjelp prøver vi å være Hans hender, Hans føtter og Hans munn. Slik er vi med på å gjøre Gud synlig for de menneskene vi har rundt oss.

Jesus befalte oss
Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen! Mark 16.15
Forskjellige mennesker har reist rundt til nesten hele verden og forkynt at Jesus er svaret, at Han døde for oss, stod opp for oss og at Han kommer igjen. På hvert kontinent, i nesten alle kulturer, er det mange som hver dag sier JA til å følge Jesus.

4. I, men ikke av...

I Johannes' første brev står det:

Elsk ikke verden, heller ikke de tingene som er i verden! 1. Joh 2.15

Hva betyr verden?
Ordet kommer fra det greske ordet cosmos, og betyr at verdenssystemet er dominert av det onde. Om noen elsker verden, da er ikke kjærligheten til Faderen i han.

For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skrik av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden. 1.Joh 2.15-16

Er alt i verden ondt da? Nei, alt er ikke ondt, men bibelen forteller oss at Satan er denne verdens hersker. Siden vi er syndige, og Gud ikke regjerer på jorda, er denne verden i det onde.

Samfunnets holdninger til menneskeverd, abort, seksualitet, motepress osv, er ikke i overensstemmelse med Guds holdninger. Slik er det med mange ting, i større eller mindre grad. Derfor trenger vi å vite at vi skal være I verden men ikke AV verden. Vi trenger å gjøre Guds holdninger synlige med våre liv i verden, og å være et motbilde til mange av de uheldige utviklingene som skjer i samfunnet vårt. Det kan vi gjøre ved å leve annerledes. Være et annerledes folk, handle annerledes. Være opptatt av Guds holdninger!

Dere skal være hellige, fordi jeg er hellig sier Gud i 3. mos. 11.45. Dersom vi vil være et annerledes folk, disipler av Jesus, trenger vi å være som Jesus. Jesus er jo vårt største og beste forbilde, og han gir oss et sant bilde på hvordan Gud er. Vi kan måle oss opp mot Jesus, og finne ut om vi lever slik som Gud vil vi skal leve. Ville Jesus sett den filmen? Ville Jesus lest dette bladet? Kan dette ta meg lengre bort fra Gud? Vil jeg støte andre ved å gjøre det? Det er lurt å teste seg selv, og være lydig dersom Gud er uenig i vår livsførsel.

Det er vanskelig å ikke bli påvirket av verden. Det fins en kamp, kampen mellom det gode og det onde. Og vi mennesker, lever midt i den, og føler ofte at vi blir dradd i forskjellige retninger. Men det å miste kontakten med Gud, skjer ikke plutselig. Gradvis sklir man bort fra Gud. Ett skritt, og enda ett. Vi velger å ta avstand, og til slutt er man mer likegyldig til Gud enn det man opprinnelig ville være.

Presset som finnes ute i samfunnet i dag, vil alltid være der. Men heldigvis har vi fått Den Hellige ånd i oss, og han er den som holder oss oppreist. Han er den som gir oss kraft og styrke til å stå imot vinden. Derfor:

5. Vi må være fylt av Den Hellige ånd

I Gal. 5.22 står det om åndens frukter. Den første frukten er kjærlighet. 1. Joh. 3.14 sier også vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker, blir i døden.

Den Hellige ånd som er gitt oss, er en person som hjelper oss som kristen. Den veileder oss i vårt forhold til Gud, i vårt forhold til andre mennesker, og viser oss hvordan vi best kan bære gode frukter. Det vil si hvordan vi best kan ha god innflytelse på verden rundt oss.

Å tilhøre noen

Hvem vil du tilhøre?

Du får i dag muligheten til å tilhøre Jesus Kristus og bli en del av Hans himmelske rike. Denne muligheten er gitt til deg fordi Jesus tok dine synder på korset. Angrer du og ber om tilgivelse for syndene dine, blir du tilgitt, og syndene blir glemt. Når du kommer til Gud, ser Han ikke lenger syndene dine, men Han ser Jesus i deg.

Gud tilbyr deg den største og dyreste gaven - nemlig et evig liv i himmelen. Men du må ta imot gaven. Gud gav sin sønn. Hans sønn stod opp fra de døde. Dersom du oppriktig tar imot Ham, vil du også bli sikker på hvem du tilhører.

Skrevet av: Endret av: 2010-06-07 14:22:00
Copyright © 2008 Oneweb. Alle rettigheter forbeholdes.
Designet av Rabbel Design  |  Utviklet av iProg
Om ikke lenge kommer det en ny julevideo her på oneway.no!
Daniel 30nov 23:23
Sommeren er definetivt over og arbeidet med flere videoer til oneway.no begyner :)
Daniel 14sep 15:20
Denne påsken kommer det en ny serie som heter "Påskedramaet" opp på oneway.no En episode vil komme hver dag i løpet av påsken!
Daniel 26mar 17:29
Flere videoer med webpastoren kommer etterhvert. Til påske kommer også en ny serie som handler om påske!
Daniel 26feb 13:26
Vi jobber nå med en undervisningsserie som heter webpastoren. Videoer kommer fremover!
Daniel 14jan 19:49
Om ikke lennge kommer årets julevideoer opp på oneway.no :)
Daniel 13des 23:03
Torsdag 29 okt. spiller vi inn en ny undervisnings video med Helge Terje Gilbrandt. Vi håper at det kan bli en serie med bra undervisning.
jostein 24okt 21:22
De siste studiobitene til ungdomstvprogrammet er nå spilt inn. Dette blir kjempebra, nå gjennstår bare klipping!
Daniel 24mar 13:57
Neste uke skal vi spille inn siste stuiobit til ungdomstv programet. De siste forberedelsene i studio som lys og kulisser gjøres denne uken :)
Daniel 18mar 08:09
Vi planlegger å spille inn den siste biten av piloten for ungdomsTV-programet i slutten av denne måneden.
Daniel 2mar 17:48
TV: Musikkvideoen med compass, kortfilmen og intervjuet med Andreas Håtveit er ferdigredigert.
Daniel 2mar 17:48
Ungdoms TV, i helga har tv crew jobba med redigering av innslag i piloten. Dette går fremover og blir veldig bra.
jostein 28okt 23:17
Nå kan du se hvem som er innlogget under brukere, du får også se profilbilde.
oe.elvik 24okt 15:47
Denne uken er det full fokus på å utvikle nettløsning til Menigheter på Oneway Mediasenter. Vi regner med å ha "Oneweb" klar 1. januar 2009
jostein 21okt 11:33
Noen har hatt problemer med å måtte logge inn to ganger før inloggingen skal holde seg. Dette skal nå være fikset.
oe.elvik 13okt 13:49
Menyen er forbedret.
frank 2sep 11:41
Hei, på TV fronten begynner Daniel på fast praksisplass på Oneway hver onsdag. Det blir toppers, Daniel er en kreativ, engasjert og positiv gutt.
jostein 1sep 21:57
Da er sommerferien over for oss i oneway og vi fortsetter jobben med å ta oneway.no til nye høyder.
oe.elvik 19aug 11:18
TV team: Kortfilmen, musikkvideoen og intervjuet med andreas håtveit er nå i redigeringsfasen. Etter det gjenstår fargekorigering og lydarbeid.
Daniel 18jul 13:17
Lagt til flere "interesser" og "stiler" under oppdatering av profilen
frank 20jun 13:30
TV team I dag er det opptak av kortfilm på Hønefoss. Olav, Daniel og Solfrid reiste fra Oneway. Robert, Audun og en bra gjeng er engasjert der oppe.
jostein 18jun 00:12
TV team. Torsdag 12 juni var vi på Hermon og hadde intervju med Andreas Håtvedt til ungdoms tv.
jostein 18jun 00:09
Sletting av meldinger og kommentarer er nå mulig.
oe.elvik 16jun 15:54
Nå er det plass til flere bilder i galleriet til brukerene
oe.elvik 16jun 15:54
Spør oss funker nå.
oe.elvik 16jun 13:36
En del bugs er fjernet. Fint om dere vil rapportere feil videre.
oe.elvik 16jun 13:35
Enderlig er den etterlengtede shoutboxen på plass. Slå dere løs brukere!
oe.elvik 16jun 13:34
Da har vi fått nyhetsblogg som oneway crew vil skrive litt i.
oe.elvik 16jun 13:33
Annonse Revisjon Sør as Tannlege Magne Borge Signal Sko as Aalsgate 13 REMA 100 Nenset Energus Jes Eiendom

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (28)